Τετάρτη, 25 Αυγούστου 2021

ΤΟ ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ !!!Άγιος Τίτος ο Απόστολος


πολυτκιον  (Κατέβασμα)
χος πλ. α'. Τν συνάναρχον Λόγον.
Προκληθείς ουρανόθεν προς γνώσιν ένθεον, την εν σαρκί του Δεσπότου επιδημίαν εν γη, αυτοψεί εωρακώς φωτός πεπλήρωσαι, όθεν του Παύλου κοινωνός, θεηγόρος γεγονώς, την Κρήτην πάσαν πυρσεύεις, της ευσεβείας τω λόγο, Τίτε απόστολε μακάριε.

Δεν υπάρχουν σχόλια: