Παρασκευή, 23 Απριλίου 2021

Αιτωλίας & Κυθήρων: «Μακαριώτατε και Συνοδικοί πατέρες δεν χωρεί οικονομία»….

Επιστολή προς την Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδος, απέστειλαν οι Σεβ. Μητροπολίτες Αιτωλίας και Ακαρνανίας κ. Κόσμας και Κυθήρων και Αντικυθήρων κ. Σεραφείμ.

Η επιστολή των δύο Ιεραρχών αφορά τον εορτασμό της Αγίας και Μεγάλης Εβδομάδος καθώς και του Αγίου Πάσχα.

Αρχικά οι δύο Αρχιερείς εκφράζουν τις ευχαριστίες τους, διότι το φετινό Πάσχα όλοι οι Ιεροί Ναοί θα παραμείνουν ανοιχτοί για τους πιστούς.

Επίσης, υπογραμμίζουν την αντίθεσή τους, ως προς την αλλαγή της ώρας της τελετής της Αναστάσεως και εν συνεχεία της Θείας Λειτουργίας.

«Δεν δύναται να θεωρηθεί Πασχάλιος η Θεία Λειτουργία, η οποία περαιούται εν τω Μεγάλω Σαββάτω, προ του μεσονυκτίου, δηλ. πριν εισέλθωμεν εις την Κυριακήν, η οποία άρχεται μετά την 12ην νυκτερινή.

Αυτά ορίζει η ζώσα Ορθόδοξος Εκκλησιαστική Παράδοσις» - τονίζουν στην επιστολή τους, μεταξύ άλλων οι δύο Ιεράρχες προς την Ιερά Σύνοδο.

Έκπληξη πάντως προκαλεί το γεγονός στο οποίο αναφέρονται οι δύο Μητροπολίτες, οι οποίοι τονίζουν ότι δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση να συμπέση ο κατά το Μέγα Σάββατο (όπως εξελίχθησαν τα πράγματα) εορτασμός του Αγίου Πάσχα με το πάσχα -νομικό φάσκα- των Εβραίων, οι οποίοι φέτος το εορτάζουν το Μέγα Σάββατο.

Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Πρός Τήν εράν Σύνοδον τς κκλησίας τς λλάδος

ωάννου Γενναδίου 14 11521 θήνας

Μακαριώτατε γιε Πρόεδρε,

Σεβασμιώτατοι γιοι Συνοδικοί Πατέρες,

Ελογημένον καί ερηνικόν τό σωτήριον ΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ! Λαβόντες γνσιν το πό 20ης πριλίου .. νακοινωθέντος τς ερς Συνόδου, φορντος ες τήν λειτουργίαν τν ερν Ναν κατά τήν Μεγάλην βδομάδα καί τήν Πασχάλιον Θείαν Λειτουργίαν, εσεβάστως προαγόμεθα νά κφράσωμεν τάς εχαριστίας μας, διότι φέτος λοι ο εροί Ναοί θά παραμείνουν νοικτοί διά τούς πιστούς δι΄λας τάς εράς κολουθίας τς γίας καί Μεγάλης βδομάδος καί το γίου Πάσχα, φ΄ νός καί φ΄ τέρου νά ποβάλωμεν θερμήν παράκλησιν ναθεωρήσεως καί παναπροσδιορισμο τν σων καθορίζουν τήν ραν τς τελετς τς ναστάσεως καί ν συνεχεί τς ναστασίμου Θείας Λειτουργίας.

κ προοιμίου νά επωμεν τι λόγ τν φισταμένων κτάκτων περιστάσεων (γειονομικαί συνθκαι καί παγόρευσις κυκλοφορίας πέρα τς 9μ.μ.) νδείκνυται ναρξις τν ερν κολουθιν μίσειαν ραν νωρίτερον το καθιερωμένου χρόνου καί οδέν πρόβλημα φίσταται διά τήν προσαρμογήν μας ες τήν μετέραν πόφασιν.

μως, σον φορ ες τήν ραν νάρξεως τς τελετς τς ναστάσεως καί τς ν συνεχεί τελέσεως τς κορυφαίας καί περιλάμπρου Θείας Λειτουργίας τς το Σωτρος Χριστο κοσμοσωτηρίου καί κοσμοχαρμοσύνου ναστάσεως , φίστανται πιφυλάξεις κανονικο καί δεοντολογικο χαρακτρος, τάς ποίας πάνυ ελαβς καταθέτομεν καί κατονομάζομεν εθύς μέσως.

1. ς γνωστόν, ν κκλησιαστική μέρα καί ορτή ρχεται πό τό σπέρας τς προτεραίας μέρας καί τερματίζεται τό πόγευμα τς κυριωνύμου μέρας καί ορτς, «πολιτική» μέρα χει τήν ρχήν της τήν 12ην το μεσονυκτίου καί τό τέρμα της τήν πομένην 12ην το μεσονυκτίου τς προσεχος μέρας.

Διά νά ερουργήσ Λειτουργός το Θεο καί νά κοινωνήσ ελαβής πιστός γκρατεύεται μέν φ’ σπέρας, λλά πό τήν 12ην νυκτερινήν παραμένει σιτος καί ποτος μέχρι καί τήν στιγμήν τς Θείας Κοινωνίας.

Τό ατό συμβαίνει καί ταν πρόκειται νά τελεσθ κολουθία τν Προηγιασμένων Τιμίων Δώρων ες σπερινήν ραν νά κοινωνήση κάποιος κατ’ ατήν.

2. Μέ τόν προσδιορισμόν τς τελετς τς ναστάσεως καί τς μετ΄ατήν ναστασίμου Θείας Λειτουργίας τήν 9ην μ.μ. το Μεγάλου Σαββάτου προκαλεται τό πρόβλημα τι ντός μις «πολιτικς» μέρας (πό τό ν μεσονύκτιον ες τό πόμενον) ~ 2 ~ θά τελεσθον δύο Θεαι Λειτουργίαι ντί μις, ς ρίζει τό Τυπικόν, πό το δίου Λειτουργο.

Τοτο δέν συνδει μέ τήν ρθόδοξον Παράδοσιν, ν ο Ρωμαιοκαθολικοί κάμνουν νά μίαν ραν Θ. Λειτουργίαν τήν ατήν μέραν.

Παρόμοιόν τι πράττουν καί ρθόδοξοι Λειτουργοί το ξωτερικο, παρά τήν φισταμένην ρθόδοξον Παράδοσιν (βλ. γίου γνατίου το Θεοφόρου, πιστολή πρός Φιλαδελφες. P.G. 5, 821C, 824A, τόν ΠΘ’ Κανόνα τς ΣΤ’ Οκουμενικς Συνόδου καί γ. Νικοδήμου γιορείτου, ερόν Πηδάλιον, ρμηνεία ΞΗ’ Κανόνος γίων ποστόλων, σελ. 90β, κδ. Ρηγοπούλου, Θεσσαλονίκη 2003).

Καί άν ποτεθ τι νας ερεύς δέν ερουργήσει τήν πρωαν το Μεγ. Σαββάτου, διά νά τελέσ μόνον μίαν, τήν ναστάσιμον Θ. Λειτουργίαν, θά πρέπει κατ’ κρίβειαν νά μείν σιτος καί ποτος πό τό μεσονύκτιον πρός τό Μ. Σάββατον μέχρι τήν ραν τς Θείας Μεταλήψεως τς Πασχαλινς Θ. Λειτουργίας.

Τό διο θά πρέπει νά κάμ καί πιστός, πού πρόκειται νά κοινωνήσ (νά μήν κοινωνήσ κατά τήν ραν τς Θείας Κοινωνίας τό Μέγα Σάββατον πρω, λλά κατά τήν Πασχάλιον Θείαν Λειτουργίαν), διά νά μή κοινωνήσ δύο φορές τήν δια μέρα, λλά καί νά τηρήσ τήν νηστείαν κατά τά ς νω.

μως, δέν δύναται νά θεωρηθ Πασχάλιος Θεία Λειτουργία, ποία περαιοται ν τ Μεγάλ Σαββάτ, πρό το μεσονυκτίου, δηλ. πρίν εσέλθωμεν ες τήν Κυριακήν, ποία ρχεται μετά τήν 12ην νυκτερινήν.

Ατά ρίζει ζσα ρθόδοξος κκλησιαστική Παράδοσις.

3. νάστασις το Θείου Λυτρωτο μας λαβε χώραν κατά μεταμεσονύκτιον ραν, μετά τήν εσοδον ες τήν πρώτην μέραν τς βδομάδος, τήν νομασθεσαν διά τοτο Κυριακήν, διό καί ποκαλεται τριήμερος νάστασις καί γία ατή μέρα Κυριακή, μέρα το Κυρίου καί Θεο μν, ναστάσεως μέρα.

Ταπεινς φρονομεν τι, ν λες ο λλες ερές κολουθίες τς γίας καί Μεγάλης βδομάδος δύνανται κατ’ οκονομίαν, διά τήν νεστσαν χρείαν, νά τελεσθον νωρίτερον κατά μίσειαν ραν, μως λαμπρά Θεία Λειτουργία τς το Κυρίου μν ησο Χριστο ναστάσεως πιβάλλεται παραιτήτως νά τελεσθ «διαγενομένου το Σαββάτου».

νταθα, Μακαριώτατε γιε Πρόεδρε καί γιοι Συνοδικοί Πατέρες, δέν χωρε οκονομία.

ς κατανοήσουν ο κυβερνητικοί παράγοντες μέ τήν διακριτικήν, λλ’ νυποχώρητον παρέμβασίν σας, τι ο ρθόδοξοι Χριστιανοί χουν τό δικαίωμα -τό καί Συνταγματικόν δικαίωμα- νά λατρεύσουν κωλύτως τόν ναστάντα Κύριον καί Θεόν μν κατά τήν γίαν καί Μεγάλην Κυριακήν το ΑΓΙΟΥ ΠΑΣΧΑ, «τήν ορτν ορτήν καί πανήγυριν πανηγύρεων», τήν λαμπροτέραν καί γιωτέραν μέραν τς Χριστιανoσύνης.

Καί ες οδεμίαν περίπτωσιν δέν πιτρέπεται νά συμπέσ κατά τό Μέγα Σάββατον (πως ξελίχθησαν τά πράγματα) ορτασμός το ΑΓΙΟΥ ΠΑΣΧΑ τν ρθοδόξων μέ τό πάσχα -νομικόν φάσκα- τν βραίων, ο ποοι ατόν τόν χρόνον τό ορτάζουν τό Μ. Σάββατον (Κανών Ζ’ γ. ποστόλων, Κανών Α’ τς ν ντιοχεί Συνόδου) καί

4. ς μς πιτραπ νά πιμείνωμεν ες τό δίκαιον καί καθολικόν διά τόν λληνορθόδοξον Λαόν το Θεο ατημα τοτο, τό ποον, ερήσθω ν παρόδ, καμαν ποδεκτόν καί προβάλλουν α εραί Σύνοδοι Κύπρου καί Κρήτης.

Γνωρίζετε καλς τι τό θέμα ατό προσκρούει εθέως καί καιρίως ες τό θρησκευτικόν ασθημα το Χριστεπωνύμου Πληρώματος τς γίας μας κκλησίας.

~ 3 ~ Φοβούμεθα τι τό σοβαρόν ατό ζήτημα θά προκαλέσ ταραχές, διαμαρτυρίες καί ναστατώσεις.

διχάσθη μέχρι τώρα λαός μας ες κείνους, ο ποοι ποδέχονται τήν μάσκαν ντός το ερο Ναο, κατά τήν Θείαν Λατρείαν. καί κάμνουν νεπιφυλάκτως τό μβόλιον, καί ες τούς λλους, ο ποοι διά λόγους συνειδήσεως καί διά ατρικούς λόγους δέν συμμορφώνονται πρός τάς ποδείξεις τν ρμοδίων.

Νά συνεχισθ διχασμός μέ σους προτιμήσουν τήν τελετήν τς ναστάσεως τήν 9ην μ.μ. το Μ. Σαββάτου καί μετ’ ατήν τήν ναστάσιμον Θείαν Λειτουργίαν καί μέ τούς εσεβες καί παραδοσιακούς χριστιανούς, πού μμένουν ες τήν Παράδοσιν;

Νά διαπληκτίζωνται σοι θέλουν τά self-test πρό τς εσόδου των ες τόν ερόν Ναόν μέ κείνους, ο ποοι θεωρον ς σέβειαν καί λιγοπιστίαν νά τό κάμουν, ν πρόκειται νά εσέλθουν ες τόν καθαγιασμένον χρον το ερο Ναο;

να χρόνο καί πλέον ταλαιπωρεται εσεβής λαός μας, πότε μέ τόν παντελ ποκλεισμόν κ τς ν κκλησίαις Θείας Λατρείας, πότε κ τς συμμετοχς του πό αστηρούς ρους καί περιορισμούς ες τήν Λατρευτικήν Σύναξιν, πότε κ τς ς μή φελε ποχρεωτικς χρήσεως τς μάσκας ν ρ Θείας Λατρείας, καταπιεζομένης τς χριστιανικς των συνειδήσεως καί τώρα μέ τήν προαγγελομένην πιβολήν διενεργείας το self-test διά τήν εσοδόν των ες τόν ερόν Ναόν το Θεο!

Καί μάλιστα προειδοποιον τά ΜΜΕ τι θά πιβληθ τό self-test ες τούς ερες, εροψάλτας, πιτρόπους κ.., προκειμένου νά εσέλθουν διά διακονίαν κκλησιαστικήν.

λεος, λεος, Μακαριώτατε.

Καί ατό κόμη θά μς πιβάλλουν;

Μακαριώτατε γιε Πρόεδρε, Σεβασμιώτατοι γιοι Συνοδικοί, πετάθημεν εσεβάστως ες μς διά νά διερμηνεύσωμεν τά ασθήματα το εσεβος καί φιλοχρίστου Ποιμνίου μας, λλά καί τήν γωνίαν καί νησυχίαν μας δι’ σα τεκταίνονται ες βάρος τς γιωτάτης μν κκλησίας καί πί ζημί τς ερηνικς διαβιώσεως καί πνευματικς πορείας τν πεπιστευμένων μν πνευματικν τέκνων.

Διαβιβάσατε, παρακαλομεν, τά προσήκοντα ες τούς κυβερνητικούς παράγοντας.

Καί εχηθτε πρός τό κούσιον Σταυρικόν Πάθος Του πορευόμενος Σωτήρ καί Λυτρωτής μν νά ερηνεύσ τό πλήρωμα τς γίας μας κκλησίας, τήν Πολιτείαν μας, καί λον τόν κόσμον, δωρούμενος τήν πέρβασιν τς νεστώσης δεινς παγκοσμίου δοκιμασίας.

Καί πί τούτοις διατελομεν,

Μετά βαθυτάτου σεβασμο

Ο Μητροπολται Μητροπολίτης Ατωλίας καί καρνανίας Κοσμς

Μητροπολίτης Κυθήρων καί ντικυθήρων Σεραφείμ

ΠΗΓΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια: