Πέμπτη, 30 Ιανουαρίου 2020

Η αρχή της σοφίας του Θεού... είναι η επιείκεια και η πραότης!ΑΒΒΑΣ ΙΣΑΑΚ Ο ΣΥΡΟΣ


Ω άνθρωπε, εσύ που νομίζεις, ότι δια του ζήλου σου θεραπεύεις τα ξένα σφάλματα, αποδιώκεις την υγείαν της ψυχής σου.
Εάν δε αληθώς επιθυμής να θεραπεύσης τους ασθενείς κατά την ψυχήν γνώριζε καλώς, ότι οι ασθενείς και άρρωστοι κατά την ψυχήν, χρειάζονται μάλλον συμπαθείας παρά ......επιπλήξεως.
Και πάλιν, όταν εσύ δεν έχης συμπάθειαν προς τους άλλους, προξενείς εις τον εαυτόν σου μεγάλην ψυχικήν βλάβην.
Η αρχή της σοφίας του Θεού είναι η επιείκεια και η πραότης η οποία υποφέρει τας ασθενείας των ανθρώπων, και είναι κατόρθωμα γενναίας και μεγάλης ψυχής διότι λέγει ο Απόστολος Παύλος :
«υμείς οι δυνατοί βαστάσατε τα ασθενήματα των αδυνάτων, και διορθώσατε τον πταίοντα εν πνεύματι πραότητος εκ των καρπών του πνεύματος.»
ΑΒΒΑΣ ΙΣΑΑΚ Ο ΣΥΡΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: