Δευτέρα, 22 Ιουλίου 2019

Ευχή σε απειλή σεισμού...Οι σεισμοί συνδέονται με την ζωή των ανθρώπων σε όλες τις ιστορικές περιόδους. 


Η ιστορία διασώζει μνήμες τέτοιων καταστρεπτικών σεισμών που είχαν φοβερές συνέπειες και σε ανθρώπους και σε άλλα αντικείμενα.
Μέσα στο Συναξάριο της Εκκλησίας, που διαβάζεται καθημερινά κατά την ακολουθία του Όρθρου, διασώζονται οι μνήμες τέτοιων φοβερών σεισμών.
Και το ότι ετέθησαν στο Συναξάριο, αυτό ήταν έκφραση της ευγνωμοσύνης προς τον Θεό για την σωτηρία, αλλά και της παρακλήσεως προς Αυτόν για να μη συμβούν εκ νέου τέτοιες καταστροφικές ενέργειες. 
 
Ο αείμνηστος Πρωτ. π. Ιωάννης Ράμφος σε μια μελέτη με τίτλο “Μνήμαι σεισμών” κάνει λόγο για τους σεισμούς οι οποίοι πέρασαν μέσα στα συναξάρια της Εκκλησίας.
Στο τέλος δε έχει συμπεριλάβει και ειδική ακολουθία την οποία εποίησε ο αείμνηστος υμνογράφος της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας μοναχός Γεράσιμος Μικραγιαννανίτης.
Η ακολουθία αυτή τιτλοφορείται:
“ικετήριος και ευχαριστήριος” και έγινε “εις ανάμνησιν των εν έτει 1953 γενομένων σεισμών εις τας Ιονίους Νήσους, Κεφαλληνίαν, Ζάκυνθον και Ιθάκην” και ψάλλεται την 11ην Αυγούστου.  
 
... Οι σεισμοί και ο τρόπος αντιμετωπίσεώς τους δείχνει και μια άλλη πραγματικότητα.
Οι χρονογράφοι μας λένε ότι κατά την διάρκεια των σεισμών οι άνθρωποι κατενύγησαν, έκαναν προσευχές, μετανόησαν, αλλά “καί πάλιν φιλανθρωπίας Θεού γενομένης επί το χείρον γεγόνασι”, δηλαδή όταν ο Θεός με την φιλανθρωπία Του σταμάτησε τους σεισμούς, τότε όχι μόνον επανήλθαν στην προηγούμενη ζωή της αμαρτίας, αλλά έκαναν και χειρότερα.
Δείχνει αυτό την τρεπτότητα των ανθρώπων και την σκοπιμότητα που δείχνουν σε διάφορες φάσεις της ζωής τους.
 
Να παρακαλούμε τον Θεό να μας απαλάξη από τους σεισμούς ή να τους περιορίση και ο Ίδιος να επεμβαίνη θαυματουργικά, καθώς επίσης να μας βοηθά για να υπερβαίνουμε τον φόβο του θανάτου, αφού αυτός ο φόβος δημιουργεί πανικό, απελπισία και όλα τα παρεπόμενά τους.
Να ευχηθούμε στον Θεό να αναπαύση τις ψυχές των ανθρώπων που πέθαναν μέσα στα συντρίμια των κατεδαφισθέντων οικοδομημάτων, καθώς επίσης να δίδη κουράγιο στους πονεμένους και να επουλώση γρήγορα τις πληγές τους.
Να παρακαλέσουμε ακόμη τον Θεό να φωτίση τους μηχανικούς να κάνουν καλά το καθήκον τους, αλλά και να προσφέρη τα πνευματικά Του αγαθά σε αυτούς που με κίνδυνο της ζωής τους έσωσαν και βοήθησαν ποικιλοτρόπως τους εγκλωβισθέντας αδελφούς μας.
ΕΥΧΗ ΕΠΙ ΑΠΕΙΛΗ ΣΕΙΣΜΟΥ 
Θεός μέγας, καί φοβερός, καί θαυμαστός, μόνος ληθινός, ποιν πάντα καί μετασκευάζων, πιβλέπων πί τήν γν καί ποιν ατήν τρέμειν,  πτόμενος τν ρέων καί καπνίζονται, σείων τήν π’ ορανόν κ θεμελίων, ο δέ στύλοι ατς ο σαλεύονται, τά θεμέλια της γής σαλεύων, 
δρασται δέ τ σ νεύματι, ν πάντα φρίσσει καί τρέμει πό προσώπου τς δυνάμεώς Σου, τι νυπόστατος ργή τς πί μς τούς μαρτωλούς πειλς Σου, μέτρητον τέ καί νεξιχνίαστον τό λεος τς παγγελίας Σου, ατός μνήσθητι τν οκτιρμν Σου, Κύριε, καί τά λέη Σου παρασχου μίν, τι πό το αἰῶνος εσί, στήριξον τήν κτίσιν, στερέωσον τήν γν, πασον τόν κλόνον ατς, δρασον τήν δονηθείσαν οκουμένην, καί μή συναπολέσης μς τας νομίαις μν, 
μηδέ καταδικάσης
μς τας μαρτίαις μν, ν τος κατωτάτοις τς γής.
τι σύ ε Θεός μν, Θεός το λεεν καί σώζειν, καί σύ τήν δόξαν ναπέμπομεν, τ Πατρί καί τ Υἱῶ καί τ γίω Πνεύματι, νν καί εί καί ες τούς αώνας τν αώνων. μήν.  
 
Απολυτίκιο. Ήχος πλ. δ'.
Ό επιβλέπων επί την γήν, και ποιών αυτήν τρέμειν, ρύσαι ημάς, της φοβέρας του σεισμού απειλής, Χριστέ ο Θεός ημών και κατάπεμψον ημιν, πλούσια τα ελέη σου, πρεσβείαις της Θεοτόκου μόνε Φιλάνθρωπε. 
“Έτι δεόμεθα υπέρ του διαφυλαχθήναι την πόλιν ταύτην, και πάσαν πόλιν και χώραν από λοιμού, λιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός, μαχαίρας, επιδρομής αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και αιφνιδίου θανάτου· υπέρ του ίλεων, ευμενή και ευδιάλλακτον γενέσθαι τον αγαθόν και φιλάνθρωπον Θεόν ημών, του αποστρέψαι και διασκεδάσαι πάσαν οργήν και νόσον την καθ’ ημών κινουμένη· και ρύσασθαι ημάς εκ της επικειμένης δικαίας αυτού απειλής, και ελεήσαι ημάς”. 
ΠΗΓΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια: