Δευτέρα, 23 Ιουλίου 2018

Η Ελλάδα αλλάζει χέρια χωρίς να πέσει ούτε καν ένα γιαούρτι!!!ΜΕ ΤΙΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΕΙ ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΟΥ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ!!!Κάπου στο τέλος του Νόμου Κλεισθένης Ι (Νόμος 4555/2018) υπάρχει μια άκρως ενδιαφέρουσα διάταξη που έχει περάσει στο ντούκου... 
Άρθρο 281
Στο  άρθρο  12  του  π.δ. 242/1996 (Α΄179)  προστίθενται
νέες παράγραφοι ως εξής:
«4.  Με  απόφαση  του  περιφερειακού  συμβουλίου  που
λαμβάνεται  με  την  απόλυτη  πλειοψηφία  του συνολικού
αριθμού   των   μελών  του,  επιτρέπεται  να  παραχωρείται
δωρεάν  η  χρήση  ακινήτων
  της  οικείας  περιφέρειας  σε
Φορείς   Κοινωνικής   και   Αλληλέγγυας   Οικονομίας   του
ν. 4430/2016 (Α΄205) που έχουν την έδρα τους ή ασκούν
τη  δραστηριότητά τους  στην  οικεία  περιφέρεια, για την
ενίσχυση  της  τοπικής  κοινωνικής ωφέλειας, όπως αυτή
ορίζεται  στην  παρ. 3  του άρθρου 2  του  ν. 4430/2016.
Η διάρκεια  της  παραχώρησης  δεν  μπορεί να υπερβαίνει
τα πέντε (5) έτη.
Μετά τη λήξη της πενταετίας, επιτρέπεται η απευθείας εκμίσθωση του ίδιου ακινήτου στον παραχωρησιούχο φορέα Κ.Αλ.Ο., με απόφαση του περιφερειακού συμβουλίου που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών του.
Το  μίσθωμα  των  ακινήτων καθορίζεται από την επιτροπή
της παραγράφου 4 του άρθρου 13. Σε περίπτωση παράβασης των όρων της παραχώρησης ή των διατάξεων του ν. 4430/2016, η παραχώρηση ανακαλείται με απόφαση του περιφερειακού συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων.
5. Με απόφαση του περιφερειακού συμβουλίου, επιτρέπεται η δωρεάν παραχώρηση χρήσης κινητών πραγμάτων της οικείας περιφέρειας σε φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας του ν. 4430/2016 που έχουν
την  έδρα  τους  ή ασκούν  τη  δραστηριότητά  τους  στην
οικεία περιφέρεια, για την επιτέλεση των σκοπών τους…»
Φωτογραφία του Αναστάσιος Θεοδωρίδης.
ΣΧΟΛΙΟ : Ονομάζονται Κοινωνικές Κατοικίες (αυτές δηλ. που έχουν εκπλειστηριαστεί από την κυριότητα των Έλληνων πολιτών που χρωστούν σε δημόσιο και τράπεζες), τις οποίες θα διαχειρίζονται κατόπιν, το Κράτος, οι ΜΚΟ και τα Τραπεζικά Ιδρύματα, σε "αγαστή" συνεργασία με Μεσιτικές Εταιρίες ή Funds για να στεγάσουν "λαθροεπισκέπτες που θα λιάζονται..."
Η Ελλάδα αλλάζει χέρια χωρίς να πέσει ούτε καν ένα γιαούρτι!!! 

Ήταν δίκαιο, γίνεται πράξη....  
Θα το αφήσουμε;;;

Δεν υπάρχουν σχόλια: