Πέμπτη, 20 Μαρτίου 2014

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΦΗΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΤΟΥ Μ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ.

...όπως αναφέρεται στο βιβλίο "ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΘΗΚΗ" του κ. Γεώργιου Η. Μπούρα.
Το πρωτότυπο ΕΔΩ.
ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΦΗΤΕΙΑΣ
Η λέξις ΙΝΔΙΚΤΟΣ[σημείωση δική μου:Eίναι δεκαπενταετής περίοδος] έχει ευρυτέραν σημασίαν δηλούσα εποχήν μακράν καθ' ην εγένοντο αι Τουρκικαί κατακτήσεις. Οι Τούρκοι ονομάζονται ΙΣΜΑΪΛΙΤΑΙ ως ασπασθέντες την Μουσουλμανικήν θρησκείαν. Η φράσις ο ΚΑΛΟΥΜΕΝΟΣ ΜΩΑΜΕΘ μέλει δια να τροπώσει γένος των Παλαιολόγων, εννοεί τον κατακτητήν της Κωνσταντινουπόλεως και τον Κωνσταντίνον Παλαιολόγον, όστις έπεσε κατά την άλωσιν της Κωνσταντινουπόλεως το έτος 1453. Παρατηρήσατε το 353 μ.Χ. η προφητεία ομιλεί δια το όνομα του Παλαιολόγου και του κατακτητού Μωάμεθ. Δηλαδή προ 1.100 ετών, ποίος όθεν αμφιβάλλει ότι η προφητεία αύτη δεν είναι Θεόπνευστος; Η λέξις ΙΣΤΡΟΓΕΙΤΟΝΕΣ είναι οι περί τον Ποταμόν Ίστρον ή Δούναβιν γειτνιάζοντες νυν Ρουμάνοι. Δια της φράσεως ΕΤΙ ΧΡΟΝΟΝ ΤΟΙΣ ΔΑΛΜΑΤΑΙΣ ΠΟΛΕΜΟΝ ΕΓΕΙΡΕΙ ΜΕΓΑΝ ΜΕΡΙΚΟΝ ΤΕ ΣΥΝΤΡΙΒΗΝΑΙ υπονοείται η μέχρι Βιέννης προέλασις κατόπιν των Τούρκων προ της οποίας ανεκόπησαν, ηττηθέντες υπό των Ούγγρων και των συμμάχων αυτών κατά το έτος 1683. Η φράσις ΚΑΙ ΤΑ ΠΛΗΘΗ ΚΑΙ ΤΑ ΦΥΛΛΑ ΣΥΝΩΔΟΙ ΤΩΝ ΕΣΠΕΡΙΩΝ ΔΙΑ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΚΑΙ ΞΗΡΑΣ ΤΟΤΕ ΠΟΛΕΜΟΝ ΣΥΝΑΨΟΥΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΙΣΜΑΗΛ ΤΡΟΠΩΣΟΥΝ Υποννοεί την ήτταν των Τούρκων υπό των Δυτικών Δυνάμεων κατά τον 1ον Παγκόσμιον πόλεμον 1924-1918. Η φράσις ΤΟ ΑΠΟΓΟΝΩΝ ΒΑΣΙΛΕΥΣΕΙ ΕΛΛΑΤΟΝ, ΜΙΚΡΟΝ, ΟΛΙΓΟΝ, εννοεί το διάδοχον του Σουλτανικού καθεστώτος Δημοκρατικόν πολίτευμα το οποίο θα κρατήσει πολύ ολίγον. Η φράσις ΤΟ ΔΕ ΞΑΝΘΟΝ ΓΕΝΟΣ ΑΜΑ ΜΕΤΑ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ ΟΛΩΝ ΤΗΝ ΕΠΤΑΛΟΦΟΝ ΕΠΑΡΟΥΝ ΜΕΤΑ ΠΑΝΤΩΝ ΠΡΟΝΟΜΙΩΝ. Εννοεί την κατάληψιν της Κωνσταντινουπόλεως μετά των στενών εν τω άμα υπό του ΞΑΝΘΟΥ ΓΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΡΩΣΣΙΚΟΥ και των Δορυφόρων αυτού Βουλγάρους κ.λπ. ότι το Ξανθόν γένος είναι το Ρωσσικόν ουδεμία αμφιβολία υπάρχει διότι τούτο αναφέρει σαφώς ο Άγιος Ανδρέας ο κατά Χριστόν Σαλός ακμάσας κατά το έτος 340 μ.Χ. και ο οποίος λέγει : Εγώ δε φημί ότι το Ξανθόν γένος εισελέυσεται εις την Κωνσταντινούπολιν και τα κώλα των αμαρτωλών επί της γης καταστρέψουσιν, άρχεται δε το όνομα αυτού εκ του δεκάτου εβδόμου γράμματος του Ελληνικού αλφαβήτου ανακεφαλαιούμενον. Το γράμμα 17 του αλφαβήτου είναι το (Ρ)ωσσικόν. Αλλά και ο Άγιος Ταράσιος (ΕΔΩ) Οικουμενικός Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως το Ρωσσικόν γένος αναφέρει : «Ισχύς δε πρώτον έσται Βορείων επί της Επταλόφου Γέτας δε ούτοι Μασσογέται Ρώσσοι». Ακόμη δε και ο Προφήτης Ιεζεκιήλ 600 έτη προ Χριστού το γένος τούτο αναφέρει ότι θα κατέλθει εκ του Βορρά και θα και θα κατασυντριβή εις τα όρια της Ιερουσαλήμ και Κωνσταντινουπόλεως. «ΓΩΓ ΚΑΙ ΜΑΓΩΓ ΗΓΕΜΩΝ ΤΟΥ ΡΩΣ Παρατηρήσατε την πορφητεία της Λάρνακος του Μεγάλου Κωνσταντίνου ουδεμίαν μνείαν κάμνει δια τον 2ον Παγκόσμιον Πόλεμον, αλλά μετά τον 1ον αναφέρει μόνον το Δημοκρατικόν καθεστώς της Τουρκίας που θα βασιλεύση ολίγον και αναφέρει κατόπιν, την κατάληψιν της Κωνσταντινουπόλεως υπό του Ξανθού γένους της Ρωσσίας. Αλλ' η Τουρκία ουδόλως ανεμίχθη εις τον 2ον Παγκόσμιον Πόλεμον και δια τούτο ορθώς δεν αναφέρει περί αυτής. Η φράσις και φωνή βοήσει τρίτον ΣΤΗΤΕ ΣΤΗΤΕ ΜΕΤΑ ΦΟΒΟΥ εννοεί το θαύμα του Θεού και την φωνήν του Αρχαγγέλου εκ των ουρανών δι' ου θα σταματήση ο Πόλεμος και το οποίον θαύμα θα γίνη άνωθεν της Κωνσταντινουπόλεως και θα στραφή το τόξον εκ του σημείου του Ουρανού προς τα δεξιά, τα μέρη της Ελλάδος εξ' ης θα αποκαλυφεθί ο εκλεκτός του Θεού Βασιλεύς Ιωάννης. Δια το θαύμα τούτο γράφει εκτεταμμένως ο Λέων ο Σοφός Αυτοκράτωρ του Βυζαντίου τα εξής : «Οραθήσεται γαρ εν τω ουρανώ νεφώδες στερέωμα λαμπρότερον του ηλίου, άνωθεν δε κρεμασθήσεται Σταυρός. Ευωνύμου δε του Σταυρού του πορφυρού εκτεταμένον τόξον, οίον έθεττε τοις Πατράσιν ημών εις Διαθήκην αιώνιον, αγνοούντων δε πάντων ανακληθήσεται το τόξον δια του νοτίου μέρους, ο έσται εκτελούμενον εν τω κλίματι του ουρανού, και πληρωθήσεται το πέρας έως της σκηνής, αναδειχθήσεται δε τη θέσει της καλλίας του Αληθινού Βασιλέως. Τότε οι Λαοί ιδόντες δοξάσουσι τον Θεόν του ουρανού και της γης και δρομαίως σπεύσουσιν εις το άκρον του τόξου και λαβόντες τον Πολύτιμον και γηραιόν Άνακτα μετά λαμπάδων και Βαΐων φέρουσιν αυτόν εν τη Αγία Σοφία. Και κήρυξ βροντώδη τη φωνή και μη φαινόμενος απ' ουρανού προς τον Λαόν είπη : ΑΡΕΣΤΟΣ ΥΜΙΝ ΕΣΤΙΝ ΟΥΤΟΣ.   
ΠΗΓΗ 

Δεν υπάρχουν σχόλια: